Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cook­ies) to niewielkie pliki, zapisy­wane i prze­chowywane na twoim kom­put­erze, table­cie lub smart­phonie pod­czas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zaw­iera nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzi, „dłu­gość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego ist­nienia), oraz przy­pad­kowo wygen­erowany unikalny numer służący do iden­ty­fikacji przeglą­darki, z jakiej następuje połącze­nie ze stroną internetową.

Poli­tyka plików Cookie

1. W związku z udostęp­ni­an­iem zawartości ser­wisu inter­ne­towego farmed.com.pl sto­suje się tzw. cook­ies, tj. infor­ma­cje zapisy­wane przez ser­w­ery na urządze­niu koń­cowym użytkown­ika, które ser­w­ery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zowym połącze­niu się z tego urządzenia koń­cowego, może także uży­wać innych tech­nologii o funkc­jach podob­nych lub tożsamych z cook­ies. W niniejszym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czące cook­ies mają zas­tosowanie również do innych podob­nych tech­nologii stosowanych w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych. Pliki cook­ies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego farmed.com.pl. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę domeny ser­wisu inter­ne­towego, z którego pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

  1. dos­tosowa­nia zawartości stron ser­wisu inter­ne­towego do pref­er­encji użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­ności pliki te pozwalają rozpoz­nać urządze­nie użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób użytkown­icy ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego (po zal­o­gowa­niu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej pod­stronie ser­wisu ponownie wpisy­wać loginu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach ser­wisu inter­ne­towego możemy stosować następu­jące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­towego, np. uwierzytel­ni­a­jące pliki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  2. pliki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeństwa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  3. pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu,
  4. „funkcjon­alne” pliki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.,
  5. „reklam­owe” pliki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom treści reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika. Użytkown­icy ser­wisu mogą dokonać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­ności w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego. Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­darki inter­ne­towej). Niedoko­nanie zmi­any ustaw­ień w zakre­sie cook­ies oznacza, że będą one zamieszc­zone w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika, a tym samym będziemy prze­chowywać infor­ma­cje w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika i uzyski­wać dostęp do tych informacji.

5. Wyłącze­nie stosowa­nia cook­ies może spowodować utrud­nienia korzys­tanie z niek­tórych usług w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych, w szczegól­ności wyma­ga­ją­cych logowa­nia. Wyłącze­nie opcji przyj­mowa­nia cook­ies nie powoduje nato­mi­ast braku możli­wości czy­ta­nia lub oglą­da­nia treści zamieszczanych w ser­wisie inter­ne­towym farmed.com.pl z zas­trzeże­niem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cook­ies mogą być zamieszczane w urządze­niu koń­cowym użytkown­ika ser­wisu inter­ne­towego farmed.com.pl, a następ­nie wyko­rzysty­wane przez współpracu­ją­cych z ser­wisem reklam­odaw­ców, firmy badaw­cze oraz dostaw­ców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Artykuł udostęp­niony przez ser­wis trzepizur​.pl. Dzięku­jemy!